Kľúčové správy pre rôzne ciele

Zámerom projektu Net-UBIEP je nadviazať dialóg a rspoluprácu s odborníkmi a stavebnými firmami s cieľom vytvoriť národnú sieť partnerov, ktorý sa budú podieľať na spracovaní kvalifikašného rámca a školiacich programov pre digitalizáciu v stavebníctve.

 

Naše cieľové skupiny:

 

Samospráva a verejná správa

Verejná správa musí byť pripravená na digitalizáciu v stavebníctve, aby sa využili jej výhody v oblasti zvýšovania energetickej hospodárnosti budov a napĺňania záväzkov voči EÚ v tejto oblasti. Net-UBIEP Vytvorí pracovné skupiny zamerané na digitalizáciu stavebníctva na úrovni samospráv. Zametnanci samospráv sa budú podieľať na definovaní požiadaviek na riadenie schvaľovacích procesov digitálneho dizajnu pre verejné aj súkromné budovy. Na základe tejto diskusie, project zorganizuje workshop s cieľom poskytnúť odpovede na odborné otázky a školenie v oblasti využitia digitalizácie pri zabezpečovaní cieľov v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

Verejná správa, ktorá sa pripojí k net-UBIEP ako pridružený partner, bude pozvaná na workshopy bezplatne.

 

Inžinieri a architekti

Inžinieri a architekti musia byť pripravení na profesné požiadavky, vyplývajúce z používania BIM, využívanie nových technológií a materiálov na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a uspokojenie potrieb svojich zákazníkov s vyššou kvalitou za znížené náklady. Použitie BIM sa neustále rozširuje a nové digitálne technológie umožňujú konkurentom z iných krajín vstúpiť na trhy. Každý profesionál, ktorý bude schopný reagovať na túto výzvu, získa významnú výhodu na trhu s nehnuteľnosťami. Projekt Net-UBIEP vytvorí schému odbornej prípravy na využitie BIM pre zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Do pilotnej akcie sa môžu zapojiť odborníci, ktorí sa pripoja k sieti Net-UBIEP ako aj asociovaní partneri. Okrem toho sa budú môcť podieľať na definovaní požiadaviek na zlepšenie spracovania a výmeny údajov počas životného cyklu budovy.

 

Technici a výrobcovia

Pri inštalácii alebo údržbe zariadení budov je potrebné pracovať s digitálnym modelom budovy, pretože trh bude vyžadovať efektívnejšie služby údržby a používanie digitálnych nástrojov umožní lepšie služby za nižšie ceny.

Projekt Net-UBIEP usporiada workshopy s cieľom poskytnutia školenia o manažmente energetickej efektívnosti prostredníctvom BIM. Budú spracované e-learningové kurzy o používaní digitálneho modelu budovy pre inováciu koncepcie automatizačného systému a lepšie servisné služby. Inštalatérske a výrobné združenia sa budú podieľať na definovaní požiadaviek, ktoré by technici mali mať na to, aby profesionálne využívali technológiu BIM.

Technici zlepšia svoju výkonnosť znížením nákladov pre zákazníkov a zvýšením ich príjmov. Výrobcovia nových technológií budú pripravený integrovať svoj produkt do modelu BIM realizovaného projektantmi.

Hlavným cieľom bude poučiť sa, ako používať BIM na zobrazenie zariadení, udržiavať ich aktualizáciou modelu so všetkými informáciami potrebnými pre akékoľvek budúce použitie počas celého životného cyklu budovy.

Združeniam technických pracovníkov a remeselníkov ako aj výrobcom materiálov a komponentov pre stavebníctvo ponúkame asociované partnerstvo v projektu Net-UBIEP, aby sami definovali odbornú kvalifikáciu pre užívateľov BIM a aby sa zúčastnili workshopov organizovaných projektom.

 

Majitelia, nájomníci a správcovia budov

Pre túto cieľovú skupinu je potrebné poznať užitočnosť a ekonomické výhody používania BIM. BIM pomáha znižovať náklady na správu a údržbu budov, ale iba ak vlastníci, nájomníci a manažéri zariadení sú pripravení investovať do realizácie digitálneho modelu budovy, na ktorom sú obsiahnuté všetky informácie potrebné na optimalizáciu správy budov.

Dostupnosť všetkých informácií týkajúcich sa inštalácií zariadení zníži čas údržby a následne aj náklady.

Partneri Net-UBIEP zorganizujú na národných úrovniach workshopy zamerané na tieto cieľové skupiny s cieľom definovať požiadavky z pohľadu používateľa. Ponúkame zapojenie sa do projektu ako asociovaní partneri siete Net-UBIEP.

Cieľom organizovaných workshopov je tiež demonštrovať návratnosti investícií porovnaním existujúcich nákladov na správu a údržbu s redukciou nákladov pomocou BIM.

 

Finančné inštitúcie a spoločnosti ESCO

Pre finančné inštitúcie a spoločnosti ESCO je dúležitá návratnosť investícií do energetickej hospodárnosti používaním digitálneho model budovy vybaveného všetkými informáciami potrebnými na optimalizáciu správy budovy môžu drasticky znížiť náklady na údržbu. Projekt plánuje prieskum v rámci tejto cieľovej skupiny o všetkých výhodách tejto revolúcie v stavebníctve. Okrem povinností vyplývajúcich z nového zákona o verejnom obstarávaní môže BIM v skutočnosti pomôcť znížiť náklady na správu a údržbu a zvýšiť návratnosť investícií, ako aj znížiť obchodné riziko. BIM modelovanie, ak je správne vykonané, umožňuje vyhodnotiť časový rozvrh a náklady na zásahy.


Brožúra Net-UBIEP bola zverejnená

Brožúra venovaná projektu je teraz k dispozícii aj vo všetkých partnerských jazykoch.

V brožúre sú uvedené hlavné ciele, hlavné aktivity, ktoré sa majú vykonať, zameranie na 4 hlavné ciele projektu, modely kvalifikácie BIM na podporu energetických výkonov (semináre o implementačných stratégiách BIM, e-learningových kurzoch a prednáškach, semináre na zlepšenie energetickej hospodárnosti a manažmentu zariadení s BIM), príslušné profesionálne údaje a očakávané výsledky.

 

Stiahnite brožúru


Kick-off Meeting of Net-UBIEP

The project started at the ENEA head quarter in Rome on 3rd and 4th July 2017

 

Net-UBIEP was launched at ENEA (National Agency for New Energy Technologies and the sustainable economic development), in Rome, on the 3rd and 4th of July with the participation of numerous representatives of the 13 European partners.

 

The project is coordinated by Anna Moreno a senior researcher of ENEA. During the kick off Meeting she declared, introducing the works: "BIM, the digital model of the physical and functional characteristics of a building during its life cycle, is a revolution for the construction industry: it allows professionals and technicians to dialogue and share the different processes related to the design, maintenance, management and refurbishment of buildings, reducing costs, environmental impact and improving comfort and safety. In the case of Net-UBIEP, the focus is mainly on training for the design and construction of buildings with high energy efficiency, which will also involve the Public Administration in many cases not yet able, in several European countries, to manage the authorization processes of a digital model ".

 

In particular, the project provides the introduction of the energy performance criteria in BIM and is addressed to professionals and experts in the construction industry such as:

  • public administrations involved in the authorization processes
  • designers working in the various phases of a property's life cycle.
  • builders and installers
  • owners and managers of buildings, public and private

 

The 13 partners of 7 European countries (Italy, Slovakia, Spain, Lithuania, Netherlands, Estonia, Croatia), together, but adaptation to each for their country, will produce guidelines, seminars, pilot courses, e-learning courses and teaching materials to spread the BIM culture in Europe for the energy improvement of buildings.