Projekt Net-UBIEP sa zameriava na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov rozšírením a posilnením používania BIM počas životného cyklu budov. Použitie systému BIM umožní simulovať energetickú hospodárnosť budov pomocou rôznych materiálov a komponentov, ktoré sa budú používať pri návrhu nových budov a/alebo pri rekonštrukcii existujúcich budov.

Systém BIM, ktorý slúži na modelovanie informácií o budovách, je proces, ktorý priebieha počas celého životného cyklu budov od konštrukčnej fázy cez konštrukciu, správu, údržbu a demoláciu. V každej z týchto fáz je veľmi dôležité zohľadniť všetky energetické aspekty s cieľom znížiť environmentálny vplyv budov počas ich životného cyklu.

Prečo net-UBIEP?

Na dosiahnutie tohto cieľa je dôležité, aby si všetci odborníci a technici, ktorí pracujú v dodávateľskom reťazci budov uvedomovali svoju úlohu pri zhromažďovaní, správe a uchovávaní všetkých informácií požadovaných počas projektovej prípravy, schvaľovacieho procesu, výstavby, údržby a likvidácie budov po ich vyradení z prevádzky.

Hlavné aktivity

Na začiatku projektu partneri definovali profesionálne profily odborníkov, ktorí sú zapojení do procesu výstavby nZEB alebo do obnovy budov na úroveň budov so skoro nulovou potrebou energie a špecifické kompetencie súvisiace s BIM pre každý z nich s cieľom upresniť kvalifikačné požiadavky.

Očakávané výsledky

Očakávanými výsledkami sú kvalifikačné modely BIM zamerané na vyplnnenie medzier v energetických kompetenciách v sektore budov. Každý kvalifikačný model BIM pozostáva zo schémy ďalšieho vzdelávania o BIM a systému kvalifikácie a certifikácie pre prácu s BIM.

Projekt Net-UBIEP zvýši kompetencie 6 profesií v oblasti energetickej hospodárnosti: BIM hodnotiteľ, BIM facility manažér, BIM manažér, BIM koordinátor, BIM expert a používateľ BIM.

V rámci implementácie projektu bude vyškolených približne 1000 BIM hodnotiteľov a BIM facility manažérov. Približne 1000 BIM manažérov, BIM koordinátorov a BIM expertov bude schopných implementovať BIM pre budovy vyhovujúce požiadavkám na energetickú hospodárnosť. Približne 1100 BIM používateľov bude vedieť, ako čítať model BIM s energetickými požiadavkami.