Võtmesõnumid erinevatele sihtrühmadele

Projekti edu tagamise eelduseks on projekti eesmärkide ja tegevuste korrektne kommunikeerimine vastavat sihtrühma silmas pidades. Tutvustame neid allpool lähemalt.

 

Avalik haldus

Riik ja kohalikud omavalitsused peavad olema valmis ehitusvaldkonna digitaliseerimiseks ja hoonete energiatõhususe parandamiseks, kuna sellega kaasneb majanduslik kasu ning suureneb kodanike heaolu.

Net-UBIEP korraldab 2018. aasta alguses töötube, seminare ning viib läbi intervjuusid.

Ametnikud kutsutakse töötubades osalema tasuta.

 

Insenerid ja arhitektid

Insenerid ja arhitektid peavad olema valmis hakkama ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) abil tõhusamalt kasutama uusi tehnoloogiad ja materjale. BIM-i kasutamine aitab suurendada ehitiste energiatõhusust ning madalama hinna eest pakkuda oma klientidele kõrgemat kvaliteeti.

BIM on levinud ehitussektorisse ning uued digitaalsed tehnoloogiad võimaldavad turgudele siseneda teiste riikide konkurentidel. Esimesed ehitusturu osalised, kes suudavad sellele väljakutsele vastata, saavad olulise konkurentsieelise.

Net-UBIEP töötab välja koolitusprogrammi BIM-i alase pädevuse suurendamiseks, et tõsta nii olemasolevate kui uute hoonete energiatõhusust.

Net-UBIEP-ga seotud partneritena saavad ehitusinsenerid ja arhitektid võimaluse osaleda pilootprojektides. Lisaks kaasatakse nad hoone elutsükli käigus toimuva teabevahetuse tõhustamiseks kohaldatavate nõuete väljatöötamisse.

 

Tehnikud, paigaldajad ja hooldajad

Nii tehnosüsteemide kui piirdetarindite ehitamisel peab olema valmis haldama ehitiste digitaalseid mudeleid, sest turg vajab tõhusamaid haldusteenuseid. Digitaalse teabe kasutamine võimaldab pakkuda madalamate hindade eest paremaid teenuseid.

Net-UBIEP korraldab BIM-i abil energiatõhususe projekteerimise alaseid töötube. Töötatakse välja e-õppe kursused, mille abil jagatakse teadmisi BIM-i mudeli kasutamise hoonete projekteerimisel ja paremate haldusteenuste väljatöötamisel. Ehitusettevõtete esindajad osalevad BIM-tehnoloogia professionaalseks kasutamiseks vajalike nõuete väljatöötamisel.

Tehnikud, paigaldajad ja hooldajad tõhustavad oma tegevust, mis vähendab klientide kulusid ning suurendab tööliste sissetulekut. Uute tehnoloogiate tootjad saavad oma toodet BIM-mudelisse integreerida, mida projekteerijad kasutavad „BIM-objektidena“.

Peamiseks eesmärgiks on õpetada BIM-i kasutamist hoonete tarindite ja tehnosüsteemide vaatlemiseks ja nende haldamiseks vajadusel vajaliku teabe lisamise teel.

Tehnikud, paigaldajad, hooldajad ja materjalitootjate esindajad kutsutakse Net-UBIEP projektiga liituma seotud partneritena ning osalema „BIM-i kasutaja“ professionaalse kvalifikatsiooni defineerimisel projekti raames korraldatavates töötubades.

  

Omanik, üürnikud ja hoone haldajad

See sihtrühm peab aru saama BIM-i kasutamise kasulikkusest ja majanduslikest eelistest. BIM aitab vähendada hoonete haldamise ja hooldamise kulusid, ent ainult juhul, kui omanikud, üürnikud ja hoone haldajad on valmis investeerima ehitise 3D-mudeli loomisesse, mis on varustatud kogu ehitise haldamise optimeerimiseks vajaliku teabega.

Tehase seadmetega seotud teabe kättesaadavus vähendab hooldusele kuluvat aega ning seeläbi ka kulusid.

Net-UBIEP partnerid korraldavad töötube, fookusgruppide kokkusaamisi ning viivad läbi intervjuusid, et selgitada välja kasutaja vajadused. Üldkasutatavate hoonete ja elamute ühistute esindajaid kutsutakse Net-UBIEP-i seotud partneriks saamise läbi näitama üles huvi aktiivse osalemise vastu.

Töötubade korraldamise läbi loodetakse praeguste haldus- ja hoolduskulude BIM-i abil vähendatud kuludega võrdlemise kaudu saada tõendeid BIM-i kulutõhususe kohta.

 

Finantsasutused ja energiateenuseid pakkuvad ettevõtted

Finantsasutused ja energiateenuseid pakkuvad ettevõtted peavad mõistma, et energiatõhususse investeerimise tasuvuse tagamiseks tuleb tööle värvata oma eriala eksperdid ja ehitajad, kes töötavad välja ehitise kogu hoone haldamise optimeerimiseks ja halduskulude drastiliseks vähendamiseks vajaliku teabega varustatud 3D-mudeli.

Nimetatud sihtrühmaga viiakse läbi intervjuud ja ankeetküsitlused, et mõista kõiki kõnealuse ehitussektori revolutsiooni kasutegureid. BIM aitab täita uue riigihangete seaduse alusel tekkivaid kohustusi, võib aidata vähendada haldus- ja hoolduskulusid ning alandada investeeringute tasuvusega seotud riske ja äririski. BIM tehnoloogia korrektne rakendamine võimaldab hinnata sekkumiste ajastust ja maksumust.

 


Avaldati Net-UBIEP-i brošüür

Projektile pühendatud brošüür on nüüdseks avaldatud kõigi partnerriikide keeltes. Brošüüris on välja toodud eesmärgid ja peamised elluviidavad tegevused. Projekti fookuses on BIM-i kvalifitseerimismudelite kasutamine energiatõhususe propageerimisel (BIM-i rakendamise strateegiate alased seminarid, e-õppe kursused ja loengud, energiatõhususe parandamise ja BIM-i abil tehase haldamise alased seminarid), spetsialistide kaasamine ja oodatavate tulemuste kirjeldamine.

laadige alla brošüür


Net-UBIEP projekti avakoosolek

Projekt käivitati 3. ja 4. juulil 2017.a. Roomas ENEA peakorteris

Net-UBIEP (inglise keeles Network for Using BIM to Increase the Energy Performance) käivitati 13 Euroopa partneri esindaja osalusel 3. ja 4. juulil Roomas, ENEA (Riiklik Uute Energiatehnoloogiate ja Säästliku Majandusarengu Agentuur) peakorteris.
Projekti koordineerib ENEA vanemteadur Anna Moreno. Avakoosolekul kirjeldas Anna tehtavat tööd tutvustades: „BIM on ehitise füüsikalisi ja funktsionaalseid omadusi kirjeldav digitaalne mudel, mis katab terve ehitise elukaart ja on ehitussektori jaoks revolutsiooniline: see võimaldab pidada efektiivsemat dialoogi erinevate spetsialistide vahel ehitiste projekteerimise, ehitamise, haldamise ja renoveerimise protsessides. BIM-i abil vähendatakse kulusid ja mõju keskkonnale ning parendatakse ehitise funktsionaalsust ja ohutust. Net-UBIEP-i projekt keskendub spetsialistide koolitamisele, et tagada parema energiatõhususega hoonete projekteerimist ja ehitamist. Projekti on olulise lülina kaasatud avaliku halduse täitjad, mis ei suuda paljudel juhtudel veel mitmetes Euroopa riikides digitaalseid ehitise infomudeleid loamenetlustes hallata.“

Eelkõige tutvustab projekt energiatõhususe tulenevaid BIM-i kasutamise kriteeriumeid ja on suunatud ehitussektoris tegutsevatele spetsialistidele ja ekspertidele, sealhulgas:

  • loamenetluse protsessides osalevatele avaliku halduse ametnikele,
  • hoone elukaare erinevates faasidesse kaasatud projekteerijatele,
  • ehitajatele ja paigaldajatele,
  • avalike ja eraomandis olevate ehitiste omanikele ja haldajatele.

13 partnerit seitsmest erinevast Euroopa riigist (Itaalia, Slovakkia, Hispaania, Leedu, Holland, Eesti, Horvaatia) töötavad koos välja suuniseid ja õppematerjale, korraldatavad seminare, pilootkursuseid ja e-õppe kursuseid, mille abil hakatakse Euroopas ehitiste energiatõhususe vallas BIM-i kultuuri levitama.