Zámerom projektu Net-UBIEP je nadviazať dialóg a rspoluprácu s odborníkmi a stavebnými firmami s cieľom vytvoriť národnú sieť partnerov, ktorý sa budú podieľať na spracovaní kvalifikašného rámca a školiacich programov pre digitalizáciu v stavebníctve.

 

Naše cieľové skupiny:

 

Samospráva a verejná správa

Verejná správa musí byť pripravená na digitalizáciu v stavebníctve, aby sa využili jej výhody v oblasti zvýšovania energetickej hospodárnosti budov a napĺňania záväzkov voči EÚ v tejto oblasti. Net-UBIEP Vytvorí pracovné skupiny zamerané na digitalizáciu stavebníctva na úrovni samospráv. Zametnanci samospráv sa budú podieľať na definovaní požiadaviek na riadenie schvaľovacích procesov digitálneho dizajnu pre verejné aj súkromné budovy. Na základe tejto diskusie, project zorganizuje workshop s cieľom poskytnúť odpovede na odborné otázky a školenie v oblasti využitia digitalizácie pri zabezpečovaní cieľov v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

Verejná správa, ktorá sa pripojí k net-UBIEP ako pridružený partner, bude pozvaná na workshopy bezplatne.

 

Inžinieri a architekti

Inžinieri a architekti musia byť pripravení na profesné požiadavky, vyplývajúce z používania BIM, využívanie nových technológií a materiálov na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a uspokojenie potrieb svojich zákazníkov s vyššou kvalitou za znížené náklady. Použitie BIM sa neustále rozširuje a nové digitálne technológie umožňujú konkurentom z iných krajín vstúpiť na trhy. Každý profesionál, ktorý bude schopný reagovať na túto výzvu, získa významnú výhodu na trhu s nehnuteľnosťami. Projekt Net-UBIEP vytvorí schému odbornej prípravy na využitie BIM pre zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Do pilotnej akcie sa môžu zapojiť odborníci, ktorí sa pripoja k sieti Net-UBIEP ako aj asociovaní partneri. Okrem toho sa budú môcť podieľať na definovaní požiadaviek na zlepšenie spracovania a výmeny údajov počas životného cyklu budovy.

 

Technici a výrobcovia

Pri inštalácii alebo údržbe zariadení budov je potrebné pracovať s digitálnym modelom budovy, pretože trh bude vyžadovať efektívnejšie služby údržby a používanie digitálnych nástrojov umožní lepšie služby za nižšie ceny.

Projekt Net-UBIEP usporiada workshopy s cieľom poskytnutia školenia o manažmente energetickej efektívnosti prostredníctvom BIM. Budú spracované e-learningové kurzy o používaní digitálneho modelu budovy pre inováciu koncepcie automatizačného systému a lepšie servisné služby. Inštalatérske a výrobné združenia sa budú podieľať na definovaní požiadaviek, ktoré by technici mali mať na to, aby profesionálne využívali technológiu BIM.

Technici zlepšia svoju výkonnosť znížením nákladov pre zákazníkov a zvýšením ich príjmov. Výrobcovia nových technológií budú pripravený integrovať svoj produkt do modelu BIM realizovaného projektantmi.

Hlavným cieľom bude poučiť sa, ako používať BIM na zobrazenie zariadení, udržiavať ich aktualizáciou modelu so všetkými informáciami potrebnými pre akékoľvek budúce použitie počas celého životného cyklu budovy.

Združeniam technických pracovníkov a remeselníkov ako aj výrobcom materiálov a komponentov pre stavebníctvo ponúkame asociované partnerstvo v projektu Net-UBIEP, aby sami definovali odbornú kvalifikáciu pre užívateľov BIM a aby sa zúčastnili workshopov organizovaných projektom.

 

Majitelia, nájomníci a správcovia budov

Pre túto cieľovú skupinu je potrebné poznať užitočnosť a ekonomické výhody používania BIM. BIM pomáha znižovať náklady na správu a údržbu budov, ale iba ak vlastníci, nájomníci a manažéri zariadení sú pripravení investovať do realizácie digitálneho modelu budovy, na ktorom sú obsiahnuté všetky informácie potrebné na optimalizáciu správy budov.

Dostupnosť všetkých informácií týkajúcich sa inštalácií zariadení zníži čas údržby a následne aj náklady.

Partneri Net-UBIEP zorganizujú na národných úrovniach workshopy zamerané na tieto cieľové skupiny s cieľom definovať požiadavky z pohľadu používateľa. Ponúkame zapojenie sa do projektu ako asociovaní partneri siete Net-UBIEP.

Cieľom organizovaných workshopov je tiež demonštrovať návratnosti investícií porovnaním existujúcich nákladov na správu a údržbu s redukciou nákladov pomocou BIM.

 

Finančné inštitúcie a spoločnosti ESCO

Pre finančné inštitúcie a spoločnosti ESCO je dúležitá návratnosť investícií do energetickej hospodárnosti používaním digitálneho model budovy vybaveného všetkými informáciami potrebnými na optimalizáciu správy budovy môžu drasticky znížiť náklady na údržbu. Projekt plánuje prieskum v rámci tejto cieľovej skupiny o všetkých výhodách tejto revolúcie v stavebníctve. Okrem povinností vyplývajúcich z nového zákona o verejnom obstarávaní môže BIM v skutočnosti pomôcť znížiť náklady na správu a údržbu a zvýšiť návratnosť investícií, ako aj znížiť obchodné riziko. BIM modelovanie, ak je správne vykonané, umožňuje vyhodnotiť časový rozvrh a náklady na zásahy.