Net-UBIEPi eesmärk oli parendada ehitiste energiatõhusust, suurendades ja ergutades ehitusinformatsiooni modelleerimise ja mudeli (inglise keeles Building Information Modelling, edaspidi BIM) kasutamist ehitise elukaare erinevates staadiumites. BIMi kui ehitusprotsesse toetavat vahendit kasutatakse ehitise kavandamisel, projekteerimisel, ehitusel, haldamisel ja hooldamisel, renoveerimisel ja lõpuks ka lammutamise ajal.

BIMi kasutamine energiatõhususe võtmes võimaldab simuleerida hoonete energia käitumist, ja hinnata erinevate materjalide ja tehnoloogiate mõju ehitise toimivusele. Hoone keskkonnamõju vähendamiseks on väga oluline võtta arvesse kõiki energiaaspekte.

Projekt lõppes 03. jaanuaril 2020.

Miks net-UBIEP

Net-UBIEPi eesmärgi saavutamiseks peavad kõik elukaare vältel kaasatud eksperdid ja tehnikud olema teadlikud vajadusest koguda, hallata ja säilitada ehitisega seotud kogu informatsiooni. Selleks peab iga tehnik, ametiisik, projekteerija, töövõtja, omanikujärelevalve, kinnisvara haldur, tarnija jne mõistma, mis osa nende hallatavast teabest on vajalik mõnele teisele osalisele.

Sageli peab ehitise elukaare erinevates staadiumites loodud informatsioon olema kättesaadav pikalt peale selle loomist. Mistõttu on oluline, et kõik osalised kasutaksid sama keelt, sõnastikku ja andmestruktuuri informatsiooni vahetamiseks. Seega on Net-UBIEPi projekti eesmärgiks tõsta osapoolte teadlikkust BIMi rakendamise eelistest.

Põhitegevused

Alguses tuvastavad kõik kaasatud partnerid ehitussektoris osalevate professionaalide vajalikud liginullenergiahoonete teadmised ja kompetentsid ning seotud konkreetsed BIM pädevused. Inventuuri tegemise käigus selgitatakse välja puudused praegustes BIMi kutseoskustes.

Oodatavad tulemused

BIMi kvalifikatsioonimudelite kasutamine aitab ületada lõhet olemasolevate ehituselukutsete energiatõhususe kompetentsis. Iga BIMi kvalifikatsioonimudel koosneb BIMi koolituskavast ja kvalifikatsiooni ja/või tõendamise kavast.

Net-UBIEPi projekt suurendab vähemalt kuue ehitusvaldkonna osapoole energiatõhususe kompetentse: BIMi hindaja, BIMi hoonehaldur, BIMi valdkonna juht, BIMi koordinaator, BIMi modelleerija, BIMi kasutaja.

Projektide käigus parandavad oma energiatõhususe pädevust ligikaudu 1000 BIMi hindajat ja BIM kinnisvara haldurit; 1000 BIM valdkonna juhti, BIMi koordinaatorit ja BIMi modelleerijat oskavad rakendada BIMi energiatõhususe nõuete täitmiseks; 1100 BIMi kasutajat oskavad lugeda BIMi mudeleid, mis hõlmavad energiaalaseid nõudeid.