Aruanne CEN-i (Euroopa standardikomitee) olemasolevate standardite ja standardiseerimismaastiku kohta annab ülevaate standarditest ja kirjeldab, kuidas standardit esitatakse, arutatakse ja seejärel kinnitatakse, kaasates kõik peamised sidusrühmad. Standard peab vastama lõppkasutajate nõuetele ega tohi põhjustada lisatakistusi. Rahvusvaheline mittetulundusühing BuildingSMART International arendab pidevalt sidusrühmade vajadustele vastavaid standardeid. ISO ja CENi tehniline komitee leppisid kokku koostöös BIM-standardite väljatöötamiseks, alustades tööst, mida on teinud BuildingSMART International. Mõned Net-UBIEPi partnerid on kõikides nendes tehnilistes komiteedes väga aktiivsed ja on andnud infot siiani saavutatud peamistest tulemustest.

 

Dokumendiga tutvumiseks vajutage sellele lingile.