Hoonete energiatõhususe ja BIMi alane e-õpe varsti saadaval

Juba peagi on veebis kättesaadavad materjalid energiatõhususe ja BIMi alaseks e-õppeks.

Materjalid on valminud Net-UBIEPi partneritega koostöös. E-õppe sihtgrupiks on avalikus halduses töötavad inimesed; spetsialistid(arhitektid, insenerid); tehnikud, paigaldajad ja hooldajad ning omanikud, üürnikud ja hoone haldajad.

E-õppe kursusel osaleja:

  • oskab hinnata BIM tarkvara rakendamisvõimalusi hoonete energiatõhususe projekteerimisel ja tagamisel;
  • on tutvunud hoone soojuskao arvutusega BIMi abil;
  • on tutvunud BIMist energiatõhususe tarkvarasse ülekandmise temaatikaga;
  • oskab hinnata tehnosüsteemide esmast mõju energiatõhususele;
  • oskab hinnata taastuvenergiaallikate esmast mõju energiatõhususele;
  • on tutvunud BIMi abil kuluoptimaalsete lahenduste ja eelarve prognoosimise temaatikaga.

Varsti-varsti jagame Teiega juba e-õppe linki. Olge valmis!


Uuring BIMi kasutamise kohta hoonete energiatõhususe parendamiseks

Kutsume Teid osalema uuringus, mis käsitleb ehitusinformatsiooni modelleerimise ja mudeli (inglise keeles Building Information Modelling, edaspidi BIM) kasutamist hoonete energiatõhususe parendamiseks. Uuringu eesmärk on hinnata BIMi rakendamist energiatõhususe vallas Net-UBIEP projekti peamiste sidusrühmade seas, et mõista praegust BIMi kasutamist, selle eeliseid, tõkkeid ja BIMi võimalikku kasutamist tulevikus.

See uuring hõlmab kõiki ehitusprojekti osapooli: avalik haldus, arhitektid, ehitusinsenerid, tehnikud, paigaldajad, hooldajad, omanikud, üürnikud, hoone haldajad ja teised. Küsitlusele on oodatud vastama kõik, ka need, kellel hetkel kogemus BIMi kasutamisega puudub.

Küsitluse leiate endale sobiva sihtrühma alt vajutades sellele lingile.

Küsitlustega kogutud informatsioon on konfidentsiaalne. Anonüümseid vastuseid kasutatakse ainult teadusuuringute eesmärgil. Käesoleva uuringu tulemusi jagatakse nende osalejatega, kes registreerivad ennast projekti huvigruppi: http://www.net-ubiep.eu/et/registreerimine/


Artikkel BIM kompetentside teemal

Avaldasime artikli BIM kompetentside teemal, mis tutvustab natuke ka Net-UBIEPi projekti tausta ja tegemisi. Artiklit on võimalik lugeda Ehitusuudiste portaalis sellelt lingilt.

Need, kellel juurdepääs vastavale veebilehele puudub, saavad lugeda artiklit siit

Samuti avaldatakse see artikkel järgmisel nädalal ilmuvas Ehitaja ajakirjas.

Head lugemist!


Järgmine BIM-i ja hoonete energiatõhususe alane koolitus

Net-UBIEP projekti raames on peagi toimumas järgmine BIM-i ja hoonete energiatõhususe koolitus, mis seekord on mõeldud arhitektidele, energiatõhususe spetsialistidele ja inseneridele. Koolitus on nelja päevane ja toimub kuupäevadel 9-10. ja 24-25. jaanuaril 2019.

Täpsema info, ajakava ning registreerumise leiate järgnevalt lingilt:
https://www.ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/algavad-koolitused-2/?id=26999&koolitus=15961


Toimusid esimesed tasuta koolitused

Nädal tagasi 22. ja 23. oktoobril toimusid esimesed Net-UBIEP projekti tasuta koolitused. Sihtgrupiks olid seekord kohaliku omavalitsuse juhid, hoonete ja ehitiste omanike esindajad, kinnisvara hooldajad ning haldurid. Koolitustest võttis osa ligikaudu 80 inimest.

Näide BIM ja energiatõhususe materjalidest, mida koolitusel tutvustati:
https://www.dropbox.com/…/7%20BIM%20ja%20energiat%C3%B5husu…

Järgmine koolitus on suunatud arhitektidele ja inseneridele, mis toimub jaanuaris 2019.


Valmis BIM-i ja energiatõhususe pädevuste kaart

Valmis pädevuste kaart (Maps on NZEB and BIM competences for target groups), mida töötajad, spetsialistid ja riigiasutused peavad omama, et BIM-i kogu hoone elutsükli kõigis etappides kasutades paremaid tulemusi saavutada. See kaart on koordineerimise töö tulemus muude Euroopa projektidega, mille käigus on viimastel aastatel välja töötatud pädevuste kaardistamine ehitiste energiatõhususe parandamiseks. Projekti Net‑UBIEP raames olid need pädevused seotud BIM-i pädevustega.

 

Huvi korral saab pädevustega tutvuda selle lingi alt.


Koolitusskeemide standardiseerimise eelnõu

“Draft of the Standardization of Training Schemes” annab ülevaate pädevuste tunnustamise protsessist igas projektis osalevas riigis. Selle dokumendi eesmärk on allkirjastada projekti lõppedes vastastikuse mõistmise memorandum osalevate riikide vahel, mis tähendab vastastikust pädevuste tunnustamist BIM-i energiatõhususe maailmas.

Kes on teemast huvitatud, võib dokumenti vaadata selle lingi alt.


Aruanne CEN-i olemasolevatest standarditest ja standardiseerimismaastikust

Aruanne CEN-i (Euroopa standardikomitee) olemasolevate standardite ja standardiseerimismaastiku kohta annab ülevaate standarditest ja kirjeldab, kuidas standardit esitatakse, arutatakse ja seejärel kinnitatakse, kaasates kõik peamised sidusrühmad. Standard peab vastama lõppkasutajate nõuetele ega tohi põhjustada lisatakistusi. Rahvusvaheline mittetulundusühing BuildingSMART International arendab pidevalt sidusrühmade vajadustele vastavaid standardeid. ISO ja CENi tehniline komitee leppisid kokku koostöös BIM-standardite väljatöötamiseks, alustades tööst, mida on teinud BuildingSMART International. Mõned Net-UBIEPi partnerid on kõikides nendes tehnilistes komiteedes väga aktiivsed ja on andnud infot siiani saavutatud peamistest tulemustest.

 

Dokumendiga tutvumiseks vajutage sellele lingile.


Avaldati aruanne sihtrühmade rollidest

Teine aruanne pealkirjaga “Report on Roles of Target Groups in the Building Life Cycle and their role in NZEB implementation” keskendub nelja peamise sihtrühma rollidele ja spetsiifilistele oskustele, mis on seotud „liginullenergia“ ehitussektoriga: see tähendab avaliku halduse sektorit, spetsialiste (insenerid/arhitektid), tehnikuid (paigaldajad/hooldajad), ning üürnikke / omanikke / hoone haldajaid.

Aruandega tutvumiseks vajutage sellele lingile.


Valmis esimene Net-UBIEPi aruanne

Esimeses aruandes pealkirjaga “Report on existing BIM professional profiles”  keskendutakse olemasolevate BIM (ehitusinformatsiooni mudel, modelleerimine ja juhtimine) -profiilide ühtlustamisele projekti seitsmes partnerriigis Euroopa elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistiku metoodika alusel. Iga riik on oma profiilid määratlenud ja ühtlustanud, kogudes teavet Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku taseme, töövaldkondade, ülesannete ja pädevuste kohta, mis on vajalikud järgmiste kutsekvalifikatsioonide jaoks: BIM-i (valdkonna)juht, BIM-i koordinaator, BIM-i tehnik/modelleerija, BIM-i kasutaja, BIM-i hindaja, BIM-i hoonehaldur. Elukaare erinevad etapid, isegi kui võtta arvesse erinevat riiklikku lähenemisviisi, viitavad kõik RIBA (Briti Arhitektide Kuninglik Instituut) plaanile, mille arendas välja Ühendkuningriigi arhitektide ja inseneride ühendus.

Aruande vaatamiseks vajutage siia.