Net-UBIEP is een Europees netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaring over het toepassen van BIM bij het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen (Network for Using BIM to Increase the Energy Buildings Performance). Het gaat daarbij zowel om nieuwbouw als om onderhoud, beheer en renovatie.

BIM staat voor Building Information Modelling. Het is een werkwijze voor informatiemanagement gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw. Niet alleen de ontwerpfase en de realisatie, maar ook beheer, onderhoud, renovatie en sloop. Betrokkenen kunnen de milieu-impact van het gebouw verminderen door in elke fase van de levenscyclus rekening te houden met energieaspecten.

Net-UBIEP richt zich op het breed verspreiden van kennis en ervaring op dit terrein en op het bevorderen van de toepassing hiervan.

Waarom Net-UBIEP

Professionals in de bouwprocesketen kunnen bijdragen aan het verminderen van de milieubelasting van gebouwen door beter gebruik te maken van beschikbare gebouwinformatie. Daarom moeten zij zich bewust zijn van hun rol bij het genereren, toepassen, beheren en opslaan van alle informatie die verschillende disciplines nodig hebben in elke fase van de levenscyclus, van ontwerp tot en met sloop van het gebouw.

Elke technicus, toezichthouder, ontwerper, constructeur, facility manager, leverancier et cetera zal op de hoogte moeten zijn van de informatie die hem ter beschikking staat. Zij zullen ook moeten weten op welke manier zij de informatie die zij toevoegen, nuttig kunnen maken voor zichzelf en andere disciplines in de verschillende fasen van de levenscyclus. In de praktijk is dat nog niet eenvoudig omdat het generen van informatie en toepassing hiervan in de tijd ver uit elkaar kunnen liggen. Daarom is uniformering van de informatiestromen vanuit verschillende toepassingen van groot belang.

Hoofdactiviteit

De betrokken EU-partners zullen kwalificatieprofielen ontwikkelen voor verschillende disciplines in de levenscyclus van gebouwen. Daarin worden competenties beschreven op het gebied van BIM en Bijna Energie Neutrale Gebouwen (ofwel BENG of NZEB-building) voor verschillende BIM-beroepsprofielen.

Resultaten

Net-UBIEP zal BIM-kwalificatieprofielen opleveren voor verschillende disciplines in de levenscyclus van gebouwen. Daarbij worden BIM en BENG met elkaar verbonden. Bovendien wordt uniformering op Europees niveau nagestreefd door internationale samenwerking. Bij elk BIM-kwalificatieprofiel zal een kwalificatie- en certificatieschema worden vastgesteld en een trainingsschema worden ontwikkeld.

Net-UBIEP zal voor zes professionele disciplines bijdragen aan de ontwikkeling van hun beroepscompetenties op het gebied van BIM en energieprestaties: BIM-modelchecker (of BIM-evaluator), BIM-gebouwbeheerder, BIM-manager, BIM-coördinator, BIM-expert en BIM-gebruiker. Net-UBIEP beoogt een bereik van ongeveer duizend BIM-modelcheckers en -gebouwbeheerders en een vergelijkbaar aantal BIM-managers, BIM-coördinatoren en BIM-experts. Zij zullen in staat zijn om BIM te integreren in hun werkzaamheden. Daarnaast streeft Net-UBIEP naar een bereik van circa 1.100 BIM-gebruikers, die voor hun werkzaamheden gebruik moeten kunnen maken van de informatie uit het BIM-model, specifiek op het gebied van energieprestaties. Dit moet ertoe leiden dat voldaan wordt aan energieprestatie-eisen.