De partners van Net-UBIEP zoeken samenwerking met professionals, technici en bouw- en installatiebedrijven. Ze willen een ​​nationaal netwerk creëren van samenwerkende partijen die kwalificatie- en trainingsbehoeften delen en de uitdaging aangaan om de bouw- en installatiesector te digitaliseren.

Overheid

De overheid heeft belang bij de digitalisering van het bouwproces, met name als dit gepaard gaat met verbetering van de energieprestaties. Het levert kwaliteitswinst en economisch voordeel op.

Net-UBIEP zal in 2018 workshops en bijeenkomsten voor focusgroepen organiseren en interviews afnemen. Overheidsfunctionarissen zullen worden betrokken bij het definiëren van eisen vanuit zowel de rol van toezichthouder, als van eigenaar en/of gebruiker van gebouwen.

Engineers en architecten

Door gebruik te maken van BIM krijgen klanten meer kwaliteit tegen lagere kosten. Daarom is ontwerpen, bouwen en beheren op termijn niet meer denkbaar zonder BIM. Engineers en architecten spelen een belangrijke rol bij het invoeren van BIM, nieuwe technologieën en materialen om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren.

Engineers en architecten zullen hun kennis en vaardigheden met betrekking tot BIM moeten vergroten om hier optimaal gebruik van te kunnen maken. Net-UBIEP zal daartoe een opleidingsprogramma ontwikkelen voor competentieontwikkeling op het gebied van BIM, in combinatie met hoge energieprestaties voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen.
Professionals zullen worden uitgenodigd om mee te denken bij de ontwikkeling van kwalificatiemodellen en opleidingsprogramma’s.

Technici en producenten

Er is een efficiëntieslag mogelijk door digitalisering van het informatiemanagement over de gehele levenscyclus van vastgoed. Het gaat om digitale modellen die voorzien in de informatiebehoefte bij het realiseren, beheren en onderhouden van vastgoed. Op termijn zal de markt efficiëntere onderhoudsdiensten afdwingen, zoals energiemanagement. Technici, leveranciers en producten moeten daarom klaargestoomd worden om hier gebruik van te kunnen maken. Net-UBIEP zal voor deze doelgroep workshops organiseren. Er worden modules voor e-learning ontwikkeld om de kennis over toepassing van BIM en informatiemanagement over te dragen.
Brancheorganisaties van bouwers, installateurs, leveranciers en producenten zullen worden betrokken bij het vaststellen van beroepscompetentieprofielen voor technici om BIM professioneel toe te kunnen passen. Het belangrijkste doel zal zijn om hen te leren hoe zij informatie uit het BIM-model kunnen gebruiken om vastgoed efficiënt te onderhouden en hoe zij informatie actueel kunnen houden gedurende de hele levensduur van een gebouw.

Eigenaren, huurders en gebouwbeheerders

Deze doelgroep moet overtuigd worden van de toegevoegde waarde en de economische voordelen van het gebruik van informatie uit het BIM-model. Zij zullen moeten leren hoe zij de informatie uit het BIM-model kunnen inzetten om de kosten voor beheer en onderhoud van gebouwen te verlagen.
Net-UBIEP-partners zullen workshops, focusgroepen en interviews organiseren om beroepscompetenties te definiëren vanuit het perspectief van gebruikers. Gebruikers van openbaar en particulier vastgoed worden uitgenodigd om in dit project te participeren. Deze workshops zijn bedoeld om het perspectief van BIM voor onderhoud, beheer en exploitatie duidelijk te maken.

Financiële instellingen en ESCO’s

Financiële instellingen en ESCO’s (Energy Service Companies ofwel energiedienstenbedrijven) kunnen hun risico’s verminderen door hun informatiemanagement te optimaliseren. BIM is daarbij behulpzaam. Informatiemanagement, risicobeheersing en return-on-investment gaan hand in hand, niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij energierenovaties. Deze doelgroep zal worden gevraagd om mee te denken over wensen en behoeften met betrekking tot informatisering en BIM.